Dünger Schwefel "S"  Sulfat mit Calcium (Ca)
Darian Sulfat mit Calcium  Granulat

Sulfat mit Calcium  S.18% Ca.9,5%

Gesamtschwefelgehalt berechnet als Schwefeltrioxid SO³ 15,5%

Gesamtcalciumgehalt ausgedrückt als Calciumoxid CaO 15,0%

Bewertung der Einhaltung der EG-Verordnung Nr. 2003/2003 EU

Anwendung

Sulfatdünger mit Kalziumgehalt und anderen wertvollen Mineralien ist für alle Arten von Pflanzen in Feld, Obstgarten, Garten, Grünland verwendet für Getreide, Ölsaaten, Kreuzblütler, Wurzelfrüchte und insbesondere für Pflanzen mit erhöhtem Bedarf an Schwefel, d. h. Raps, Mais, Senf, Luzerne, Zuckerrüben, Gras.

In traditionellen agrotechnischen Perioden verwenden, vorzugsweise auf Stoppeln im Herbst sowie im Frühjahr vor der Aussaat oder Pflanzung.

Es wird empfohlen, den Boden mit einer Ackerschicht bis zu einer Tiefe von ca. 20 cm zu mischen. Top Dressing kann für zusätzliche Düngung verwendet werden.

Schwefel erhöht die Beständigkeit der Pflanzen gegen Stress und insbesondere gegen Trockenheit und Infektionen durch Pilze und Bakterien.

Pflanzen brauchen immer mehr Schwefel, und der Boden ist bodenmangelhaft oder in einer Form, die Pflanzen schlecht zur Verfügung steht.

Der Dünger ist eine reichhaltige Schwefelquelle, die leicht von Pflanzen aufgenommen werden kann, was zu einer besseren Qualität und einem besseren Ertrag der Pflanzen führt.

Darian   Sulfur with Calcium – Granulate

Type:  Calcium Sulfate – Granulate

Nutriments:

Total sulfur content as sulfur trioxide SO³ 15.5%

Total calcium content as calcium oxide CaO 15%

Application

The sulfate fertilizer with the content of calcium and other valuable minerals is - for all types of plants in field, fruit, horticultural and grassland crops.

Use for cereals, oilseeds, cruciferous and root crops, and for plants with increased sulfur demand, such as: rape, corn, mustard, alfalfa, sugar beet, grass.

Use in traditional agrotechnical periods, preferably for stubble in the fall as well as in spring before sowing or planting.

It is recommended to mix the soil with the topsoil to a depth of approx. 20 cm. It can be used as top dressing in additional fertilization.

Sulfur increases the resistance of crops to stress, in particular to drought and infection caused by fungi and bacteria.

Plants need sulfur more and more; the soil is deficient or in a form poorly available to plants.

Fertilizer is an extremely rich source of sulfur, easily absorbed by plants, which results in better quality and yield of crops.

Attention!

Use protective gloves - in case of contact with eyes, rinse with plenty of water

Protect against rain - the product does not lose its fertilizing properties under the conditions of transport and storage in a dry room.

Darian siarczan wapnia granulowany

Typ : siarczan wapnia      Składniki pokarmowe

Zawartość siarki całkowitej w przeliczeniu na trójtlenek siarki SO³ 15,5%

Zawartość wapnia całkowitego w przeliczeniu na tlenek wapnia CaO 15%

Zastosowanie

Nawóz Siarczany z zawartością Wapnia oraz innych wartościowych minerałów jest – dla wszystkich rodzajów roślin w uprawach polowych, sadowniczych, ogrodniczych, użytków zielonych.

stosować pod zboża, rośliny oleiste, krzyżowe, okopowe, a szczególności pod rośliny posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę tj.: Rzepak, kukurydza, gorczyca, lucerna, burak cukrowy, trawy.

Stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych, najlepiej na ściernisko w okresie jesiennym jak również wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin.Zaleca się wymieszanie z warstwą orną gleby na głębokość ok. 20cm. W nawożeniu dodatkowym można stosować pogłównie.

Siarka zwiększa odporność roślin uprawnych na stres a w szczególności na suszę oraz porażenie wywołane przez grzyby i bakterie. Rośliny coraz bardziej potrzebują siarki, a w glebie występują jej niedobory lub jest w formie słabo dostępnej dla roślin. Nawóz jest niezwykle bogatym źródłem siarki, łatwo przyswajalnej dla roślin, co wpływa na lepszą jakość i wydajność plonów.

Uwaga!

Używać rękawic ochronnych – w przypadku dostania się do oczu płukać dużą ilością wodyChronić przed deszczem – przy zachowaniu warunków transportu oraz magazynowania w suchym pomieszczeniu produkt nie traci własności nawozowych.